STATUT

       Fundacja Żywieniowe ABC

Nazwa Fundacji brzmi Fundacja Żywieniowe ABC. Fundacja może również używać wyróżniających ją znaków słowno-graficznych i graficznych
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów
może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą
Siedzibą fundacji jest miasto Rzeszów
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysków, osiągany dochód Fundacja przeznaczyć będzie na realizację celów statusowych.
Fundacja może:
a) tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa, inne podmioty ekonomii społecznej, spółki kapitałowe, w tym i nabywać akcje i udziały spółek.
b) przystępować do spółek kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów ekonomii społecznej.
c) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą,
d) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.
e) tworzyć podmioty umożliwiające realizacje jej celów i zadań.
f) używać pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę. Pieczęć ponadto może zawierać znak graficzny (logo) Fundacji.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
Fundacja ma osobowość prawną
2. Nadzór nad fundacją sprawuje:
– Minister Zdrowia do głównych celów fundacji
– Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do pobocznych celów fundacji
3. Cele i zasady działania Fundacji.
Celem nadrzędnym Fundacji Żywieniowe ABC jest rozpowszechnienie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania, oraz aktywności fizycznej.
Poprzez prowadzenie m.in. warsztatów, konferencji, szkoleń, które to będą kształtować prawidłowe postawy i nawyki żywieniowe wśród naszego społeczeństwa.
Z szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz ich rodziny dotkniętych lub zagrożonych chorobami w tym również żywieniowymi
Celami szczegółowymi Fundacji są:
1) Prowadzenie działań na rzecz prawidłowego żywienia człowieka i dietetyki, poprzez wspieranie działań
zmierzających do poszerzenia wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat zasad właściwego żywienia, a także upowszechnianie wiedzy, rozwiązań
i osiągnięć dietetyki, jako nauki oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej zmierzającej do poprawy zdrowia całego społeczeństwa,
2) Działania na rzecz profilaktyki oraz leczenia niedowagi, nadwagi, otyłości i chorób im towarzyszących, a także dietoterapia i dietoprofilaktyka
chorób dietozależnych i cywilizacyjnych osób w każdym wieku, oraz dietetyczne wsparcie osób z wszelkimi jednostkami chorobowymi
3) Prowadzenie działań na rzecz szeroko pojętego zdrowia społeczeństwa, w tym ochrona i promocja zdrowia, promowanie profilaktyki zdrowia
fizycznego i psychicznego oraz organizowanie przedsięwzięć wspierających świadomość społeczną na temat zagrożeń zdrowia,
4) Organizowanie przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki, prowadzenie działań na rzecz ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5) Podejmowanie działań wspierających rozwój turystyki, krajoznawstwa, promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, a także realizacja zadań
z zakresu ekologii i ochrony środowiska, w tym promowanie idei zrównoważonego rozwoju, jako warunków niezbędnych do prowadzenia zdrowego trybu życia
6) Udzielanie wsparcia i pomocy społecznej osobom szczególnie narażonym na wykluczenia społeczne m.in. bezrobotnym, zagrożonym zwolnieniem z pracy, niepełnosprawnym, seniorom, osobom w wieku emerytalnym, osobom starszym oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym promocja zatrudnienia, a także aktywizacja zawodowa i społeczna tychże osób, a także prowadzenie działalności charytatywnej zmierzającej do poprawy ich sytuacji materialnej, fizycznej i psychicznej,
7) Prowadzenie działań na rzecz leczenia niepłodności, poszerzanie wiedzy o współczesnych metodach diagnostyki, jak również podjęcie działań związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji i postaw godzących w godność człowieka, zwłaszcza dyskryminowanego ze względu na sposób poczęcia oraz udzielanie osobom borykającym się z problemem niepłodności wszechstronnej pomocy
8) Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne spędzanie czasu.
9) Prowadzenie działalności wydawniczej.
10) Organizowanie i prowadzenie akcji społecznych i edukacyjnych w tym kampanii informacyjnych
11) Prowadzenie działalności społecznie użytecznej o charakterze publicznym obejmującej aktywności w zakresie:
a) Zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wymiarze pełnego etatu
b) Reintegracja społeczna – udział pracowników spółki w różnych kursach i szkoleniach
c) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
d) Działalności na rzecz rozwijania zainteresowań
e) Propagowanie zdrowia
f) Edukacja zdrowotna Dzieci i młodzieży
g) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
h) Promowanie zdrowego stylu życia
i) Wsparcie dla osób opiekujących się osobami zniedołężniałymi, starszymi oraz niepełnosprawnymi.
j) Opieka fizjoterapeutyczna, psychologiczna, dietetyczna, logopedyczna oraz pielęgniarska dla wszystkich grup podopiecznych, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych
k) Działania na rzecz upowszechniania i promocji wolontariatu, np. w środowisku domowym
4. Fundacja realizuje swoje cele m. in. poprzez: 
Organizowanie szkoleń, kursów oraz akcji edukacyjnych
Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie oraz publikowanie materiałów poświęconych
problematyce zgodnej z celami Fundacji: organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów związanych z celami statutowymi Fundacji
Prowadzenie akcji edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie celów Fundacji w żłobkach, przedszkolach, szkołach, uczelniach wyższych itp.
Organizowanie akcji społecznych, humanitarnych, kulturalnych i sportowych oraz innych przedsięwzięć o podobnym charakterze, oraz pozyskiwanie funduszy na te cele
Prowadzenie poradnictwa żywieniowego, w postaci niezależnych usług
Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji
Współpracę z placówkami wychowawczymi, oświatowymi i opiekuńczymi oraz z placówkami medycznymi
Działania pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych oraz potrzebujących, zagrożonych wykluczeniem społecznym
Organizowanie imprez, zajęć sportowych, turniejów i rajdów promujących zdrowy tryb życia, w tym środowiska lokalnego
Aktywizację społeczeństwa do promocji, organizacji wolontariatu i zbierania funduszy
Współpracę z podmiotami, których zakres działalności jest tożsamy z wybranymi celami Fundacji
Wspieranie osób będących w trudnej sytuacji życiowej oraz zagrożonych trudną sytuacją,
Wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych różnego rodzaju dysfunkcjami,
Promowanie wspólnych zajęć opiekunów z dziećmi m.in. w ramach szkół rodzenia, poradni pedagogiczno-psychologicznych
mających na celu budowanie prawidłowego modelu rodziny,
Przeciwdziałanie niepowodzeniom życiowym i szkolnym (dydaktyczno -wychowawczym), wsparcie psychologiczne
Edukację i wsparcie kobiet, w tym ciężarnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób małoletnich,
Objęcie rodzin, opiekunów, grono pedagogiczne i inne osoby szeroko pojętą pomocą w zakresie znajdujących
się pod ich opieką dzieci problemowych oraz niepełnosprawnych,
Włączanie osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem w działania społeczne, w celu przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu i poczuciu osamotnienia,
Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania i ograniczenia bezrobocia,
Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych z wszelkich dostępnych i prawnych źródeł,
Uczestniczenie w programach finansujących cele zbieżne z celami fundacji,
Inne działania sprzyjające realizacji i rozwojowi statutowych celów fundacji,
Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym uczniów,
Prowadzenie działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, dzieci, młodzieży, dorosłych,
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
Promowanie pierwszej pomocy na terenie województw poprzez naukę dzieci, młodzieży, dorosłych zasad udzielania pierwszej pomocy,
5. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może realizować zadania zlecane przez organy oraz jednostki administracji publicznej.
a) cele gospodarcze między innymi:
– dostarczanie wysokiej, jakości usług publicznych w formie zajęć profilaktycznych oraz indywidualnych planów dietetycznych
dla dzieci z problemami żywieniowymi na warsztatach, obozach czy biwakach oraz poprzez prowadzenie cyklicznych lekcji nauki gry na gitarze klasycznej i nauki gry w szachy.
– kilkudniowe wyjazdy integrujące dzieci i młodzież, będą wspomagać ich prawidłowy rozwój i kształcić
w zakresie dbania o własne zdrowie, poprzez odpowiednie diety i zajęcia edukacyjne z treściami o tematyce zdrowego odżywiania
– współfinansowanie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia każdej rodzinie dotkniętej chorobą dziecka z zaburzeniem rozwoju oraz pomocy osobom mniej zamożnym,
b) cele społeczne między innymi:
– integracja zawodowa członków fundacji,
– budowanie więzi międzyludzkich,
– tworzenie miejsc pracy dla osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, osób bezrobotnych jak też z niepełnosprawnościami.
Fundacja realizuje cele statutowe poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego w tym:
– działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
– udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
– działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
-ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138);
– działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Forma działalności, nieodpłatna, będzie rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników
przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez inne formy dozwolone prawem.
6. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych o działalności zbieżnej z celami Fundacji.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracować z instytucjami rządowymi, samorządowymi, osobami
prywatnymi i organizacjami społecznymi zbieżnymi z jej celami.
7. Majątek i dochody Fundacji.
Majątek Fundacji stanowi inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
Realizacja celów statutowych Fundacji finansowana jest z funduszu Założycielskiego oraz dochodów uzyskanych przez Fundację na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami
8. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
b) przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów ich pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
d) wykorzystanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji lub podmiotu o którym mowa w art..3 ust.3 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
9. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności:    
Wpłaty osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zarówno z kraju i z zagranicy
Darowizn, spadków, zapisów otrzymywanych zarówno z kraju i z zagranicy
Dotacji i subwencji oraz grantów, dochody z działalności na zlecenie
Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
Dochodów z majątku Fundacji
Dochodów z działalności gospodarczej Fundacji, o ile działalność będzie przez Fundację prowadzona
Dochody z akcji promocyjnych prowadzonych przez samą Fundację i/lub przy udziale innych osób, podmiotów
Dotacji i subwencji oraz grantów.
Wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek,
Dochodów z przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych i innych.
Dochodów pochodzących z działalność gospodarczej.
10. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców  lub donatow
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
Osoby fizyczne i osoby prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej, co najmniej 5000,00 złotych, uzyskują, o ile wyrażą stosowane życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł ten jest przyznawany przez Zarząd lub Fundatorów i ma charakter osobisty.
Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
11. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym zgodnie z wolą ofiarodawcy.
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego. Fundacja może posiadać również rachunki bankowe oraz majątek zagranicą.
12.Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych lub w inny sposób, który jest dla Fundacji korzystny. Nie obejmuje to jednak działań o charakterze spekulacyjnym.
9.Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które obowiązują w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona jest na działalność pożytku publicznego.
13.   Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, której celem jest:
integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym
osób dotkniętych bezrobociem, niepełnosprawnością,
prowadzenie działalności, wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie
osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w zakresie umożliwienia im aktywizacji zawodowej oraz poprawy ich sytuacji w społeczeństwie,
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej,
14. W ramach majątku Fundacji Fundator przeznacza kwotę 1000 (jeden tysiąc) złotych na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej. W zależności od potrzeb, Fundator uprawnia Zarząd Fundacji do przeznaczenia z majątku Fundacji kwoty wyższej na prowadzenie działalności gospodarczej.
15. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy realizacji celów statutowych. Zysk wynikający z rocznego sprawozdania finansowego nie może być przeznaczony do podziału między członków Fundacji, członków Zarządu i pracowników.
Fundacja nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy członków Fundacji, członków Zarządu, pracowników ale przeznacza na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz z określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
PKD:
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
86.90 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
86.90E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
16 Organy Fundacji.
Organami fundacji są: Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji
Nie można łączyć funkcji członka Zarządu Fundacji i Rady Fundacji
17. Zarząd Fundacji.
Zarząd Fundacji może być jednoosobowy lub wieloosobowy.
Zarząd Fundacji powołany jest na trzyletnie wspólne kadencje.
Członków Zarządu Fundacji powołuje Fundator na okres 3 lat, przypisując jednocześnie pełnione funkcje w Zarządzie Funkcji tj. odpowiednio Przewodniczący Zarządu, Wiceprzewodniczącego Zarządu, Członka Zarządu. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być powoływani na dalsze kadencje przez Fundatora bez ograniczeń.
Fundator ma prawo zmienić skład Zarządu w każdym czasie
Oświadczenie woli w imieniu fundacji w tym w sprawach majątkowych składa każdy członek zarządu samodzielnie
Oświadczenia woli w imieniu fundacji dotyczące zobowiązań, spraw majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw przekraczających kwotę 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie, w tym prezes zarządu
Fundator może być członkiem Zarządu fundacji i w takim przypadku automatycznie zostaje przypisana mu funkcja Przewodniczącego Zarządu Fundacji
Członkostwo w Zarządu Fundacji wygasa w przypadku upływu kadencji, rezygnacji członka Zarządu Fundacji złożonej Fundatorowi lub Przewodniczącemu Zarządu Fundacji, śmierć członka Zarządu Fundacji lub odwołania przez Fundatora. Odwołanego Członka Fundacji należy niezwłocznie o tym fakcie poinformować
Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
a) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
b) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,
c) niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące,
d) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
e) istotnego naruszenia postanowień Statutu
18. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) kierowanie bieżącą działalnością fundacji,
d) sprawowanie zarządu majątkiem fundacji,
e) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania pracowników Fundacji oraz wielkości środków na ich wynagrodzenia i nagrody.
f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
h) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacja fundacji.
i) uchwalanie regulaminów, w tym regulaminu wewnętrznego fundacji oraz regulaminów powołanych jednostek,
j) przestrzeganie i realizacja celów, zadań, i programów fundacji
k) do oceny podejmowanych przez fundację przedsięwzięć zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań
l) w miarę potrzeb zarząd może powołać dyrektorów odpowiedzialnych za wyznaczony im zakres działalności fundacji.
m) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu fundacji i przeznaczeniu majątku
n) do dokonywania określonych czynności związanych z działalnością fundacji, zarząd może udzielać stosowanych pisemnych pełnomocnictw. pełnomocnictwo powinno precyzyjnie i szczegółowo określać: osobę umocowaną, zakres umocowania oraz termin jego wygaśnięcia.
o) zatrudnienie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu
Wynagrodzenia członków Zarządu (kadry zarządzającej), ograniczone są limitami, tj. przeciętne miesięczne wynagrodzenie nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji
Fundacja, w przypadku tworzenia miejsc pracy dla pracowników niebędących członkami fundacji, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, realizuje zarządzanie oparte na zasadach demokratycznych wyrażone partycypacją pracowników. Partycypacja pracowników niebędących członkami Fundacji wyraża się w uzyskaniu przez nich uprawnień konsultacyjno-doradczych w związku z realizowaną działalnością
19.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu droga sms, lub email.
Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał zapadających zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.
20.Zarząd może ustanowić pełnomocników do kierowania działaniami Fundacji, określając im zakres pełnomocnictwa, a także pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.
 21.Rada Fundacji
Rada Fundacji jest organem kontrolnym, opiniodawczym i doradczym.
Rada Fundacji składa się, z co najmniej dwóch osób.
Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator na okres 3 lat, przypisując jednocześnie pełnione funkcje w Radzie Funkcji tj. odpowiednio Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, Członka Rady, Następnych członków rady na miejsce osób, które przestały pełnić te funkcje lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje swą decyzją Rada.
Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku upływu kadencji, rezygnacji członka Rady Fundacji złożonej Fundatorowi lub Przewodniczącemu Rady Fundacji, śmierć członka Rady Fundacji lub odwołania przez Fundatora. Odwołanego Członka Fundacji należy niezwłocznie o tym fakcie poinformować.
Członek Rady Fundacji może być w każdej chwili powołany lub odwołany przez Fundatora, bez podania przyczyny.
W celu zapewnienia wykonywania uprawnień statutowych, skład Rady Fundacji może być zmieniony, w tym zwiększony przez Fundatora
Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
Za pełnione funkcje Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach Rady Fundacji członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia, chyba, że Fundator postanowi inaczej.
22.Do kompetencji Rady Fundacji należy:
Nadzór nad realizacją celów statutowych Fundacji
Zatwierdzenie regulaminu działania Zarządu
Ocena pracy Zarządu,
Przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu
Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji
Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lubo likwidacji Fundacji
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji
23.Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej dwóch członków Rady Fundacji bądź też na wniosek Zarządu Fundacji.
Posiedzenie Rady Fundacji odbywa się przynajmniej raz w roku
Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykła większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji
W posiedzeniu Rady Fundacji mają prawo uczestniczyć Członowe Zarządu
24.Zmiana statusu
Zmiana statutu może prowadzić do zmiany celu lub uzupełnienia celu, dla którego Fundacja została powołana. Uprawnionym do zmiany celu lub uzupełnienia celu jest Fundator
Decyzje w przedmiocie pozostałych zmian statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.
25.Połączenie z inną fundacją.
Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
Połączenie z inną fundacją podejmuje Fundator
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel działania Fundacji.
26.Likwidacja Fundacji.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
27. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator
28.Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
29.Statut, wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego

Żyj zdrowo, Żyj świadomie#żyjzdrowo
#aktywnośćfizyczna
#slowjogging
#nordicwalking
#zdroweodżywianiesię
#zapobiegamychorobomcywilizacyjnym
‼️O szczegółach poinformujemy w najbliższym czasie 😃

This will close in 15 seconds