Regulamin Sklepu internetowego

Poniższy regulamin określa zasady korzystania z naszego sklepu, zawierając istotne informacje dotyczące procesu składania, opłacania i wysyłania zamówień, a także informacje dotyczące procedury reklamacyjnej. Stanowi on integralną część umowy sprzedaży oferowanych w sklepie produktów i jest dostępny na stronie internetowej sklepu oraz jako plik PDF (kliknij tutaj, aby pobrać), umożliwiający jego pobranie, zapisanie i wydrukowanie.

Naszym priorytetem jest dobro naszych Klientów, ze szczególnym naciskiem na zapewnienie należytej ochrony zgodnie z obowiązującym prawem. W związku z tym przypominamy, że w przypadku sprzeczności postanowień regulaminu z obowiązującymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy prawa ogólnego, które należy stosować.

Warto zauważyć, że jako Fundacja prowadzimy działalność gospodarczą i jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku z tym w naszym sklepie nie dokonuje się rozróżnienia między klientami indywidualnymi a przedsiębiorcami.

W przypadku pytań, uwag lub wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem fundacja@zywienioweabc.com.pl.

Z poważaniem, Zespół Sklepu Internetowego Fundacja Żywieniowe ABC

 • 1

Definicje

Na potrzeby Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

 1. Karta/Karta podarunkowa – bon wydany na okaziciela w postaci elektronicznej, w formie kodu składającego się z 10 cyfr, sprzedawany za pośrednictwem Sklepu, uprawniający jego posiadacza do dokonywania płatności za Produkt. Wystawcą Karty podarunkowej jest Sprzedawca;
 2. Kupujący/Ty – każdy podmiot korzystający z usług Sklepu, w tym dokonujący Zamówienia przy wykorzystaniu Karty podarunkowej;
 3. Produkt – Wydarzenie lub treść cyfrowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w postaci nagrań kursów online, e-booków, przedstawiona przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, będąca przedmiotem Umowy;
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, dostępny pod adresem Regulamin Sklepu internetowego
 1. Sklep – serwis internetowy funkcjonujący pod adresem https://www.zywienioweabc.com.pl umożliwiający Kupującym zakup dostępnych Produktów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem którego Sprzedawca realizuje sprzedaż Produktów i świadczenie usług drogą elektroniczną;
 2. Sprzedawca/My – Fundacja Żywieniowe ABC z siedzibą Ignacego Paderewskiego 124A, 35-330 Rzeszów
 3. Zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000749837, NIP: 8133791536, REGON: 381352206, z którą kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: fundacja@zywienioweabc.com.pl, oraz telefonicznie pod numerem:+48 662 520 995;
 4. Umowa – umowa sprzedaży (w przypadku zakupienia Wydarzenia) lub umowa o dostarczenie treści cyfrowych (w przypadku zamówienia innych Produktów), zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
 5. Wydarzenie – odpłatna usługa w postaci kursu, szkolenia, rekolekcji, warsztatów (w tym on-line), biwaku lub bibliodramy, sprzedawana i świadczona bezpośrednio przez Sprzedawcę, przeprowadzana zgodnie z opisem Wydarzenia przedstawionym na stronie internetowej, po dokonaniu Zamówienia będącego przedmiotem Umowy. Zwracamy Twoją uwagę, że poza niniejszym Regulaminem, do określonego rodzaju Wydarzenia może mieć zastosowanie również regulamin organizacyjny, którego treść zamieszczona będzie przy składaniu Zamówienia na dane Wydarzenie. W razie rozbieżności między treścią Regulaminu a regulaminu organizacyjnego, zastosowanie mają postanowienia regulaminu organizacyjnego;
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, które wywołuje odmienny skutek, w zależności od tego z jakim Produktem mamy do czynienia. W sytuacji Wydarzenia, oświadczenie woli Kupującego składane przy użyciu Sklepu, jest równoznaczne przez złożenie przez Kupującego oferty zakupu określonego Produktu, na warunkach podanych w określonych w formularzu zamówienia. W przypadku, gdy Kupujący zamawia Produkt inny niż Wydarzenie, wówczas składając Zamówienia (klikając w przycisk finalizujący Zamówienie), akceptuje ofertę sprzedaży przedstawioną przez Sprzedawcę, przez co dochodzi o zawarcia Umowy na warunkach wskazanych w formularzu zamówienia.
 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Jako Sprzedawca, poprzez Sklep, zajmujemy się sprzedażą Produktów, organizowaniem Wydarzeń oraz dostarczaniem Produktów w formie cyfrowej, świadcząc jednocześnie usługi drogą elektroniczną na Twoją rzecz. W naszym Sklepie możliwe jest dokonywanie zakupów Produktów dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, świadczenia usług oraz korzystania z nich, a także określa prawa i obowiązki Kupujących. Ponadto reguluje prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności naszej jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 3. Korzystając ze Sklepu, akceptujesz zastosowanie niniejszego Regulaminu. Pragniemy zaznaczyć, że warunkiem skorzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz wyrażenie zgody na nie.
 4. Nazwa Sklepu, jego wygląd graficzny, logo, elementy graficzne oraz opisy Produktów są naszą wyłączną własnością i podlegają ochronie prawnej. Bez naszej zgody zabrania się ich kopiowania, modyfikowania czy wykorzystywania w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zachęcamy do regularnego sprawdzania Regulaminu w celu śledzenia ewentualnych aktualizacji.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zwłaszcza w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Kupującego.
 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny do pobrania, zapisania i wydruku na stronie Sklepu, co ułatwia jego stały dostęp i wgląd dla Kupujących.

Działając zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, mamy nadzieję, że korzystanie ze Sklepu będzie dla Ciebie satysfakcjonujące.

 • 3 Zasady korzystania ze Sklepu

Dla zapewnienia Ci najwyższej satysfakcji z zakupów i ochrony Twoich danych osobowych, prosimy o zastosowanie się do poniższych zasad korzystania ze Sklepu. Twoja współpraca w tych kwestiach jest kluczowa.

 1. Prawidłowe korzystanie:
  • Używaj usług Sklepu zgodnie z obowiązującym prawem, Regulaminem oraz przyjętymi normami społecznymi.
  • Unikaj działań mających na celu pozyskiwanie niejawnych informacji należących do naszego posiadania.
 2. Poszanowanie własności intelektualnej:
  • Nie kopiuj elementów ze strony Sklepu, takich jak zdjęcia, opisy produktów czy znaki towarowe, bez naszej wyraźnej zgody.
 3. Zakaz zakłócania funkcjonowania Sklepu:
  • Nie stosuj oprogramowania lub urządzeń, które mogą zakłócać prawidłowe funkcjonowanie Sklepu.
  • Nie wysyłaj niezamówionej informacji handlowej ani nie umieszczaj jej na stronie Sklepu.
 4. Dokładność opisów produktów:
  • Produkty w Sklepie są opisane podając ich nazwę, opis, moduł i cenę.
  • W razie wątpliwości co do opisu produktu, skontaktuj się z nami pod adresem mailowym fundacja@zywienioweabc.com.pl. Dokładamy starań, aby opisy były precyzyjne i wolne od błędów.
 5. Współpraca w przypadku problemów:
  • W razie problemów z korzystaniem ze Sklepu lub wątpliwości co do produktów, zachęcamy do kontaktu z nami. Jesteśmy dostępni pod adresem mailowym fundacja@zywienioweabc.com.pl.

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę. Naszym celem jest zapewnienie Ci satysfakcji z zakupów oraz ochrona Twoich danych i praw.

 • 4

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

4.1. Przez sklep internetowy (dalej: „Sklep”) oferujemy usługi elektroniczne, które są świadczone bezpłatnie. Usługi te obejmują:

4.1.1. Składanie zamówień w Sklepie;

4.1.2. Przesyłanie wiadomości e-mail na podany przez Ciebie adres, potwierdzających otrzymanie zamówienia, otrzymanie płatności, a także informujących o przebiegu realizacji zamówienia;

4.1.3. Przesyłanie newslettera;

4.1.4. Dodawanie opinii o Sklepie i oferowanych produktach;

4.1.5. Zakup i dostarczenie kodów do zakupionych Kart podarunkowych.

4.2. W przypadku zapisania się do newslettera, oferujemy również usługi polegające na przesyłaniu wiadomości e-mail z informacjami dotyczącymi nowości, promocji, produktów lub usług. Zapis do newslettera dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru podczas składania zamówienia. Kupujący może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając przycisk rezygnacji dostępny w każdej przesyłanej wiadomości lub przesyłając stosowne żądanie na adres e-mail: fundacja@zywienioweabc.com.pl.

4.3. Usługi elektroniczne są świadczone bezpłatnie, natomiast odpłatne są umowy dotyczące sprzedaży produktów.

4.4. Kupujący ma prawo złożyć reklamację dotyczącą świadczenia usługi elektronicznej, przesyłając ją na adres e-mail: fundacja@zywienioweabc.com.pl. Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia.

4.5. Sklep zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na przesyłaniu newslettera, bez wskazywania przyczyn. Takie wypowiedzenie może nastąpić w każdym czasie poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Kupującego podczas zapisu do newslettera.

4.6. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną może być rozwiązana za porozumieniem stron w dowolnym momencie. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez jedną ze stron nie wpływa na prawa ani świadczenia nabyte w trakcie jej trwania.

 • 5 Zawieranie Umowy Sprzedaży
 1. Dokonywanie Zamówienia

1.1. Zakupy w naszym Sklepie są możliwe bez konieczności rejestracji i logowania.

1.2. Możliwość składania Zamówień istnieje przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

1.3. W przypadku przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, informacje zostaną umieszczone na stronie Sklepu.

1.4. Produkt można nabyć poprzez wybór z odpowiedniej podstrony Sklepu, gdzie są udostępnione informacje takie jak nazwa, opis, podstawowe informacje, warunki uczestnictwa, miejsce, dostępne terminy oraz cena. Opisy te, wraz z ewentualnymi zdjęciami, mają charakter wyłącznie informacyjny. Starannie dbamy o to, aby opis Produktu był wolny od błędów.

1.5. Na każdym etapie składania Zamówienia istnieje możliwość przerwania procesu. Zamówienie, które nie zostanie ukończone, zostanie automatycznie anulowane.

1.6. Po wyborze Produktu, Klient zostaje przekierowany do strony, gdzie wypełnia formularz Zamówienia i uzyskuje informacje dotyczące wybranego Produktu. Formularz wymaga podania danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, a także wyboru metody płatności oraz decyzji o wystawieniu faktury.

1.7. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie checkboxa „Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego treść”.

1.8. Proces składania Zamówienia kończy się kliknięciem przycisku finalizującego Zamówienie, co stanowi oświadczenie woli Klienta.

 1. Potwierdzenie Zamówienia

2.1. Po skutecznym złożeniu Zamówienia dotyczącego Wydarzenia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail informującą o konieczności weryfikacji Zamówienia. Weryfikacja polega na sprawdzeniu dostępności terminu Wydarzenia. Po weryfikacji Klient otrzymuje informację o pozytywnym lub negatywnym wyniku.

2.2. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Klient otrzymuje dane rachunku Sprzedawcy do dokonania przelewu w celu opłacenia Zamówienia.

2.3. Po opłaceniu Zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, co oznacza przystąpienie do jego realizacji i zawarcie Umowy.

2.4. W przypadku negatywnej weryfikacji, Klient otrzymuje informację o przyczynie oraz dostępnych alternatywnych terminach Wydarzenia.

 1. Anulowanie Wydarzenia

3.1. Jeśli mimo pozytywnej weryfikacji liczba uczestników Wydarzenia nie osiągnie wymaganej ilości, Sprzedawca ma prawo do jego anulowania. W takim przypadku Klient ma prawo do rezygnacji i zwrotu wynagrodzenia lub wyboru innego terminu.

3.2. Anulowanie Wydarzenia nie daje Klientowi prawa do odszkodowania lub innych świadczeń.

 1. Zawarcie Umowy

4.1. Umowa zostaje zawarta po odnotowaniu pełnej wpłaty za zamówiony Produkt.

4.2. W przypadku płatności rozłożonej na raty, Umowa zostanie zawarta po uiszczeniu pierwszej raty w pełnej wysokości w ciągu 5 dni od złożenia Zamówienia.

 • 6 Płatności
 1. Ceny wyrażone w złotych polskich na stronie Sklepu stanowią cenę Produktów. Wszystkie podane ceny obejmują podatek VAT, jednak nie uwzględniają dodatkowych kosztów płatności. Całkowity koszt Zamówienia zostanie udostępniony w formularzu zamówienia po poprawnym wypełnieniu wszystkich wymaganych pól, przed złożeniem Zamówienia.
 2. Zakup Produktów odbywa się na podstawie cen obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Po tej dacie ceny nie podlegają zmianie, nawet w przypadku ewentualnych modyfikacji cen poszczególnych Produktów w Sklepie, dokonanych po złożeniu Zamówienia.
 3. Możliwe sposoby płatności obejmują: a) Przelew bankowy – w przypadku braku zaksięgowania przelewu na rachunku Sprzedawcy w ciągu 5 dni roboczych od złożenia Zamówienia, Zamówienie zostaje anulowane, a Umowa nie wchodzi w życie. Dane bankowe Sprzedawcy:
  • Właściciel: Fundacja Żywieniowe ABC
  • Bank: BNP Paribas Bank Polska S.A.
  • Numer rachunku: 13 1600 1462 1878 6720 4000 0001
 4. b) Płatności mobilne BLIK – wybierając tę opcję, Kupujący zostanie automatycznie przekierowany na stronę BLIK.
 5. W przypadku wyrażenia chęci otrzymania faktury, Kupujący otrzyma ją niezwłocznie po dokonaniu płatności, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail.
 6. Bez względu na wybór Produktu, Umowa uważana jest za zawartą pod warunkiem zawieszającym, tj. w chwili dokonania płatności za zamówiony Produkt, zgodnie z postanowieniami określonymi w Regulaminie.
 • 7 Wykonanie Umowy w przypadku Wydarzenia

W sytuacji, gdy dokonasz zakupu Wydarzenia, skuteczność realizacji Umowy zależy od charakterystyki Wydarzenia oraz jego formy przeprowadzenia, czy to stacjonarnie, czy zdalnie. Wybór rodzaju i formy Wydarzenia następuje w trakcie składania Zamówienia. Należy zauważyć, iż niektóre Wydarzenia odbywają się wyłącznie w formie stacjonarnej bądź zdalnej, co szczegółowo jest opisane w informacjach dotyczących danego Wydarzenia. Szczegółowe ustalenia dotyczące organizacji Wydarzenia, obejmujące miejsce, termin, oraz pozostałe aspekty, są dostępne na stronie internetowej Sklepu w sekcji prezentującej dane Wydarzenie.

W przypadku Wydarzenia stacjonarnego zobowiązujemy się do:

 1. Zabezpieczenia odpowiedniej kadry do przeprowadzenia Wydarzenia.
 2. Udostępnienia odpowiednich pomieszczeń, o ile Wydarzenie nie odbędzie się w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. W takiej sytuacji obowiązek ten przechodzi na Kupującego.
 3. Przygotowania programu Wydarzenia.
 4. Dostarczenia każdemu uczestnikowi kompletnych materiałów szkoleniowych. Po dostarczeniu materiałów uczestnik uzyskuje prawo do ich wykorzystania wyłącznie w celach własnych.

Wydarzenia stacjonarne odbywają się w miejscu wskazanym przy ich opisie na stronie Sklepu. Zapewnienie pomieszczeń obejmuje przygotowanie przestrzeni dla każdego uczestnika, uwzględniając liczbę uczestników. Uczestnicy mają stały dostęp do zaplecza sanitarnego, a sale są wyposażone w niezbędny sprzęt audiowizualny oraz inne pomoce zgodne z charakterem Wydarzenia, takie jak tablice, flipcharty, projektory czy dodatkowe materiały piśmiennicze.

W przypadku zakupu biletu na Wydarzenie w formie zdalnej, otrzymasz od nas e-mail zawierający niezbędne informacje techniczne do udziału w nim. Aby wziąć udział w Wydarzeniu zdalnym, musisz dysponować:

 1. Pocztą e-mail.
 2. Urządzeniem z dostępem do internetu (np. laptopem, smartfonem, tabletem).
 3. Przeglądarką internetową, taką jak Chrome 11 lub nowsza, Firefox 8.0 lub nowsza, Safari 5.1.7 lub nowsza, bądź przeglądarką o podobnych parametrach.
 4. Mikrofonem i kamerką.

Szczegółowe wymagania techniczne znajdziesz w wiadomości e-mail przesłanej na Twój adres poczty elektronicznej.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie Wydarzenia z istotnych przyczyn lub z przyczyn niezależnych od nas (takich jak zmiana przepisów prawa polskiego). Takie zmiany nie stanowią podstawy do roszczeń ze strony Kupującego. O uczestnictwie w Wydarzeniu decyduje Kupujący, który zobowiązuje się:

 1. Uczestniczyć w Wydarzeniu, przestrzegając ustalonych terminów i zasad.
 2. Bezzwłocznie informować nas o rezygnacji, zgodnie z zasadami określonymi w opisie Wydarzenia lub, w braku takowych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Nie powielać i/lub nie wprowadzać do obrotu udostępnionych materiałów, ani nie udzielać prawa do ich wykorzystania innym podmiotom, poza własnym uczestnictwem w Wydarzeniu, co następuje po dokonaniu pełnej zapłaty za uczestnictwo.
 4. Nie utrwalać dźwięku i/lub obrazu z Wydarzenia bez naszej wyraźnej zgody.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia nie później niż 5 (słownie: pięć) dni roboczych przed jego planowanym rozpoczęciem, w przypadku poważnych problemów organizacyjnych lub technicznych, za które nie ponosimy winy. O wszelkich zmianach poinformujemy Cię drogą e-mailową lub telefoniczną na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu. W przypadku takich zmian masz prawo zrezygnować z uczestnictwa w Wydarzeniu, bez ponoszenia kosztów. O rezygnacji z powyższych powodów powinieneś nas poinformować nie później niż 1 (słownie: jeden) dzień od otrzymania informacji o zmianie terminu czy miejsca Wydarzenia. W przeciwnym razie uznamy, że akceptujesz zmiany warunków i potwierdzasz chęć uczestnictwa.

 • 8  Korzystanie z Produktu inaczej niż podczas Wydarzenia

Aby uzyskać dostęp do Produktu inaczej niż podczas Wydarzenia, konieczne jest posiadanie:

 1. Adresu e-mail,
 2. Urządzenia z dostępem do internetu (np. laptopa, smartfona, tabletu),
 3. Przeglądarki internetowej spełniającej odpowiednie wymagania, takie jak Chrome 11 lub nowsza, Firefox 8.0 lub nowsza, Safari 5.1.7. lub nowsza, lub innej przeglądarki o parametrach zgodnych z opisem dostępnym na odpowiedniej podstronie Sklepu,
 4. Aktualnego narzędzia lub programu obsługującego pliki elektroniczne w formatach takich jak pdf, doc, docx, xls, mobi, pub, mp3, mp4 itp., zgodnie z informacjami zawartymi w opisie Wydarzenia na odpowiedniej podstronie Sklepu.

W przypadku trudności z uruchomieniem pliku zawierającego zakupiony Produkt, zachęcamy do natychmiastowego skontaktowania się z nami, zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 14 Regulaminu.

 • 9
 1. Zobowiązujemy się dostarczyć Ci Produkt pozbawiony wad. Jednakże, w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej, nasza odpowiedzialność związana z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy z powodu umyślnej winy jest ograniczona do kwoty zapłaconej za Produkt i złożonego Zamówienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za utracone korzyści w innych sytuacjach.
 2. W sytuacjach objętych rękojmią, nasza odpowiedzialność jest wyłączona, z wyjątkiem przypadków umyślnego działania.
 3. Aby złożyć reklamację, prosimy o przesłanie pisemnego oświadczenia woli na adres e-mail Sklepu, podany w § 14 ust. 5 Regulaminu. Oświadczenie powinno zawierać dane umożliwiające Twoją identyfikację, opis reklamowanej wady, datę zakupu, oraz termin, w którym wada została zauważona. Dodatkowo, prosimy o określenie żądania reklamacyjnego, czyli czy oczekujesz naprawy wady, wymiany na produkt bez wad, obniżenia ceny, czy odstąpienia od umowy.
 4. Rozpatrzenie zgłoszonej reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia. W przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających, czas ten może ulec wydłużeniu.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do nieuwzględnienia reklamacji, jeśli zostanie złożona po upływie określonego terminu zgodnie z Kodeksem cywilnym, lub jeśli wynikać będzie z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 10

Majątkowe prawa autorskie

 1. Zwracamy Twoją uwagę na to, że treści dostępne na stronach Sklepu, w tym opisy Produktów i projekty graficzne, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują nam.
 2. Wskazujemy również, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Ciebie bez naszej zgody, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich nam przysługujących i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Zawarcie Umowy nie jest równoznaczne z udzieleniem licencji na korzystanie z danych treści lub baz danych.
 • 11

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze Sklepu i wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie https://www.zywienioweabc.com.pl/index.php/privacy-policy-2/.
 • 12

Opinie w Sklepie

Umożliwiamy złożenie Tobie opinii o Sklepie i naszych Produktach. Więcej na temat zamieszczania opinii przeczytasz w regulaminie opinii, będącym odrębnym dokumentem.

 • 13

Zmiana Regulaminu

 1. Zastrzegamy sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw, które nabyłeś na podstawie umów zawartych jeszcze przed zmianą Regulaminu.
 2. Do umów zawartych przez zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Ciebie
 • 14

Postanowienia końcowe

 1. Tekst jednolity Regulaminu dostępny w wersji elektronicznej jest pod adresem: ……………………………………………………
 2. Regulamin w obecnej wersji obowiązuje od dnia 15 listopad 2023 roku.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za bezprawne, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas takie postanowienie będzie uważane za wyłączone z Regulaminu i pozostanie bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. W miejsce postanowienia dotkniętego wadą, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wstępuje reguła odpowiadająca najbliżej celom tego postanowienia jak i całemu Regulaminowi.
 5. W razie pytań, uwag czy wątpliwości możesz kontaktować się z nami za pośrednictwem maila, telefonicznie lub pisemnie pod wskazanymi adresami i numerem:

adres: Ignacego Paderewskiego 124A,
35-330 Rzeszów

Skip to content