fbpx
Ul. Paderewskiego 124A 35-304 Rzeszów, Polska
(+48) 666-111-439
fundacja@zywienioweabc.com.pl

Regulamin: Psychoedukacja – emocje- dieta- aktywność fizyczna w czasie pandemii”

„Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”
„Psychoedukacja – emocje- dieta- aktywność fizyczna w czasie pandemii”
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru Uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Psychoedukacja – emocje- dieta- aktywność fizyczna w czasie pandemii” realizowany przez Fundację Żywieniowe ABC z siedzibą przy ulicy Paderewskiego 124A 35-304 współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy”.
 2. Użyte w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie określenia oznaczają:
  a) Projekt – oznacza to projekt pt. „Psychoedukacja – emocje- dieta- aktywność fizyczna w czasie pandemii”.realizowany przez Fundację Żywieniowe ABC z siedzibą przy ulicy Paderewskiego 124A 35-304 współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy”.
  b) Kandydat – oznacza osobę (zarówno kobietę jak mężczyznę) zainteresowaną uczestnictwem w Projekcie.
  c) Uczestniku/Uczestniczce Projektu (UP) – oznacza to osobę spełniającą kryteria grupy docelowej, zakwalifikowaną do udziału w Projekcie, której udzielono wsparcia w ramach Projektu.
  d) UM Rzeszów– oznacza to Urząd Miasta Rzeszowa.
  e) Dane osobowe – oznacza to dane osobowe w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), dotyczące Uczestników Projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą
  oraz Realizatora Projektu w celu wykonywania obowiązków w związku z realizacją projektu „Psychoedukacja – emocje- dieta- aktywność fizyczna w czasie pandemii”.
  f) Przetwarzanie danych osobowych – oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie.
  g) Biuro Projektu – Fundacji Żywieniowe ABC z siedzibą przy ulicy Paderewskiego 124A 35-304 Rzeszów
  h) Personel Projektu – oznacza to osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach Projektu.
  i) Strona internetowa Projektu – https://www.zywienioweabc.com.pl
  j) Ścieżka reintegracji – oznacza to zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, mających na celu realizację założeń projektu – ścieżka udziału w Projekcie.
  k) Siła wyższa -oznacza klęski żywiołowe, pandemię, epidemię, zaostrzenia narzucone przez przedstawicieli Państwa Polskiego lub inne niezależne które wstrzymają działania projektu.
  §2.
  INFORMACJE O PROJEKCIE
 3. Projekt „Psychoedukacja – emocje- dieta- aktywność fizyczna w czasie pandemii.” realizowany jest przez Fundację Żywieniowe ABC z siedzibą przy ulicy Paderewskiego 124A 35-304.
 4. Celem Projektu jest „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”
 5. Biuro Projektu znajduje ul. Paderewskiego 124 a, Gab. 06 mail: biuro@zywienioweabc.com.pl
 6. Planowany okres realizacji Projektu: 15.02.2021-15.12.2021 r.
  §3.
  WARUNKI UCZESTNICTWA
 7. Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które w chwili przystąpienia do Projektu:
 • posiadają ukończone 15-75 rokiem życia,
 • zamieszkują na terenie miasta Rzeszowa,
 • którzy są objęci opieką psychiatryczną/są w trakcie diagnozy/zmagają się z
  zaburzeniami psychicznymi w tym zaburzeniami nerwicowymi/są w trakcie kryzysu psychicznego/u których możliwe jest ryzyko wystąpienia zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się, otyłość itp.)
 1. Kwalifikacji do Projektu dokonuje się na podstawie: ankiety zgłoszeniowej i rozmowy wstępnej.
 2. Przyjęcie dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w Projekcie.
 3. Do udziału w Projekcie zostanie zakwalifikowanych 10 osób. W zależności od rodzaju działania uczestnicy będą podzielani na grupy liczące maksymalnie do 5-7 osób.
  §4.
  PROCEDURA REKRUTACYJNA
 4. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans, w tym płci, jawności i przejrzystości.
 5. Planowany okres rozpoczęcia rekrutacji – 3 miesiące 2021r. Rekrutacja trwa do czerwca 2021 r. Po tym czasie rekrutacja będzie mieć charakter uzupełniający.
 6. Rekrutacja jest prowadzona na podstawie Regulaminu, w oparciu o dokumenty zgłoszeniowe.
 7. Koordynator Projektu jest odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu rekrutacji oraz dokonanie wyboru Uczestników Projektu.
 8. Rekrutacja składa się z następujących etapów:
  a) Rozpowszechnianie informacji o rekrutacji do Projektu i wymaganych dokumentach zgłoszeniowych m.in. poprzez Facebook, telefonicznie, email
  b) Dokumenty zgłoszeniowe będą przesyłane za pomocą poczty emial, oraz w wersji papierowej w Biurze Projektu.
  c) Przyjmowanie zgłoszeń od Kandydatów, przekazujących wypełnione dokumenty zgłoszeniowe drogą listową lub drogą elektroniczną lub osobiście do Biura Projektu.
  d) Ocena otrzymanych zgłoszeń zostanie, dokonana przez weryfikację
  ankiety i będzie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria:
  I. Kryterium formalne:
 • wypełnione dokumenty zgłoszeniowe w postaci formularza zgłoszeniowego (Załącznik 1do Regulaminu)
  II . Kryteria dopuszczające :
 • miejsce zamieszkania na terenie Miasta Rzeszowa,
  -posiadają ukończone 15-75 rokiem życia,
  -którzy są objęci opieką psychiatryczną/są w trakcie diagnozy/zmagają się z zaburzeniami psychicznymi w tym zaburzeniami nerwicowymi/są w trakcie kryzysu psychicznego/u których możliwe jest ryzyko wystąpienia zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się, otyłość itp.)
  III. Kryterium rozstrzygające:
  − kolejność zgłoszeń.
  a. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych odbędzie się indywidualnie telefonicznie lub e mail, wraz z listą rezerwową: w wyniku przeprowadzonej oceny zostanie przygotowana lista zakwalifikowanych Uczestników Projektu (lista podstawowa). Przygotowana zostanie również lista rezerwowa Uczestników Projektu. Na liście rezerwowej zostaną także umieszczone osoby, które dostarczą dokumenty zgłoszeniowe po utworzeniu listy podstawowej Uczestników Projektu.
  b. Lista rezerwowa będzie uzupełniana przez cały okres trwania Projektu. Kandydaci z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowani do udziału w Projekcie w kolejności z zajmowanym miejscem na liście – w przypadku, gdy nastąpi rezygnacja lub skreślenie z listy podstawowej Uczestnika Projektu. Lista podstawowa Uczestników Projektu oraz lista rezerwowa będą dostępne w Biurze Projektu.
 1. Osoba chcąca uczestniczyć w Projekcie, spełniająca warunki określone w §3 jest zobowiązana wypełnić dokumentację zgłoszeniową i dostarczyć ją do Biura Projektu: osobiście, drogą mailową (skany dokumentów) lub listownie.
 2. Dokumentacja zgłoszeniowa jest dostępna na www.zywienioweabc.com.pl
 3. Dokumentację zgłoszeniową stanowi:
  a) ankieta zgłoszeniowa do projektu
 4. O kolejności na liście będzie decydować data wpływu dokumentacji zgłoszeniowej.
 5. O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną poinformowani drogą pisemną, mailową lub telefonicznie.
 6. Dokumenty złożone przez potencjalnych Uczestników Projektu nie podlegają zwrotowi.
 7. Dokumenty zgłoszeniowe Uczestników Projektu i Kandydatów są przechowywane i archiwizowane w Biurze Projektu.
  §5.
  FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU
 8. Proces wsparcia rozpocznie się od opracowania Grupowego Planu Działania tworzonego dla grupy (Uczestnika Projektu).
  Ścieżka reintegracji sporządzona zostanie przy aktywnym udziale w procesie decyzyjnym– podczas spotkania z zespołem specjalistów.
 9. W ramach Projektu przewidziano następujące formy wsparcia:
  a)wirtualne warsztaty dietetyczne. Przewidziano 6 spotkań. Każdorazowo jedno spotkanie trwać będzie 45minut.
  b)wirtualne warsztaty psychodietetyczne. Przewidziano 6 spotkań. Każdorazowo jedno spotkanie trwać będzie 45minut
  c)treningi slow jogging, nordic walking. Przewidziano 24 spotkania. Każdorazowo jedno spotkanie trwać będzie 45minut.
  d)spotkania grupowe dla Uczestników Projektu – przyjmą postać konsultacji/porad/warsztatów prowadzonych, w zależności od tematyki prelekcji z psychodietetykiem, dietetykiem, trenerem slow joggingu.
  e)konsultacje psychodietetyczne -telefoniczne 3 konsultacje/1 osoba
  f) konsultacje dietetyczne+ analiza składu ciała – 6 konsultacji /1 osoba
  g) plany żywieniowe 3 szt./ 1 osoba
  h) materiały informacyjne – audycje internetowe- 2 nagrania + broszury informacyjne -3 szt.
  i)możliwość z korzystania kijków do nordic walkingu
  j) środki ochrony osobistej
  k) gadżety/nagrody/dyplomy4. W ramach w/w wsparcia Uczestnikom Projektu zostaną zapewnione: kontakt bezpośredni, telefoniczny i mailowy z Personelem Projektu i Biurem Projektu w godzinach jego otwarcia.
  §6.
  PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
 10. Uczestnik Projektu ma prawo do skorzystania z form wsparcia wymienionych w §5 i określonych dla niego w Grupowym Planie Działania.
 11. Uczestnik Projektu ma obowiązek:
  b) udostępnić dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu;
  c)aktywnie, systematycznie i punktualnie uczestniczyć we wszystkich planowanych w ramach Projektu formach wsparcia – zgodnie z ustalonym harmonogramem;
  d) przestrzegać ustalonego czasu trwania przewidzianych w ramach Projektu form wsparcia;
  f) każdorazowo potwierdzać obecność w zaplanowanych formach wsparcia własnoręcznym podpisem na liście obecności;
  g) współpracować ze specjalistami prowadzącymi określone formy;
  h) niezwłocznie poinformować biuro projektu o przyczynach i przewidywanym terminie nieobecności w poszczególnych formach wsparcia oraz przedłożyć usprawiedliwienie na okoliczność nieobecności w formie pisemnej;
  i) dostarczyć do Biura Projektu wszystkie wymagane dokumenty w terminie wyznaczonym przez Personel Projektu;
  j) niezwłocznie informować Personel Projektu o każdej zmianie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji), oraz o sytuacjach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalsze uczestnictwo w Projekcie;
  k) poddać się ocenie zespołu opracowującego projekt „Psychoedukacja – emocje- dieta- aktywność fizyczna w czasie pandemii”., w trakcie trwania projektu i przed zakończeniem udziału w Projekcie
  l) wziąć udział w przyszłym badaniu ewaluacyjnym na potrzeby pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego po zakończeniu udziału w Projekcie;
  m) poddać się czynnościom kontrolnym prowadzonym przez uprawnione podmioty w zakresie i miejscu obejmującym korzystanie z wybranych form wsparcia;
  n) przestrzegać ogólnych zasad współżycia społecznego oraz postanowień niniejszej Umowy;
  o)we własnym zakresie zapewnić sobie dostęp do komputera, telefonu z dostępem do Internetu; we własnym zakresie zapewnić: dojazd na spotkania ze specjalistami;
  p) wziąć udział w konferencji podsumowującej realizację Projektu,
  §7.
  ZASADY WYKLUCZENIA I REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 12. Uczestnik Projektu podlega wykluczeniu z uczestnictwa w Projekcie (skreśleniu z listy Uczestników Projektu) w przypadku:
  a) naruszenia postanowień Regulaminu i niniejszej Umowy,
  b) podania fałszywych informacji w dokumentacji zgłoszeniowej,
  c) rażącego naruszania norm społecznych (w szczególności zakłócania realizacji działań projektowych).
 13. Decyzję o ewentualnym wykluczeniu z uczestnictwa w Projekcie podejmuje Koordynator Projektu po zaciągnięciu opinii kierownika zadań.
 14. Wykluczenie z uczestnictwa w Projekcie, o którym mowa w ust. 2, jest skuteczne od dnia doręczenia Uczestnikowi Projektu drogą pocztową (na adres wskazany w formularzu rekrutacyjnym) pisemnego oświadczenia o wykluczeniu z uczestnictwa w Projekcie oraz rozwiązaniu Umowy Uczestnictwa w Projekcie.
 15. Od decyzji Koordynatora Projektu dotyczącego uczestnictwa danej osoby w Projekcie nie przysługuje odwołanie.
 16. Przerwanie udziału w Projekcie możliwe jest tylko w uzasadnionych przypadkach, po przedłożeniu dokumentów potwierdzających istotny powód.
 17. Uzasadnione przypadki uniemożliwiające Uczestnikowi Projektu kontynuowanie udziału w Projekcie dotyczą okoliczności, które nie były znane Uczestnikowi Projektu w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie, w tym:
  a) odpowiednio udokumentowane, nagłe, długotrwałe zachorowania,
  b) działanie siły wyższej,
  c) inne przyczyny obiektywne, uznane przez Koordynatora Projektu.
 18. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia w formie pisemnej oświadczenia o przerwaniu udziału w Projekcie w terminie do 3 dni roboczych od momentu zaistnienia
  przyczyn powodujących konieczność przerwania udziału w Projekcie. Do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające powyższe.
 19. W razie rezygnacji z projektu uczestnik projektu zobowiązuje się pokryć koszty jego uczestnictwa w projekcie przez cały okres trwania projektu
  §8.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 20. Regulamin wraz ze wzorem wszystkich dokumentów zgłoszeniowych jest dostępny do wglądu w Biurze projektu
 21. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.
 22. Szczegółowe informacje na temat Projektu można uzyskać:
  a) bezpośrednio w Biurze Projektu,
  b) pod numerem telefonu: 666-111-439
  c) mailowo:biuro@zywienioweabc.com.pl
  §9.
  LISTA ZAŁĄCZNIKÓW
  Załącznik 1.Deklaracja uczestnictwa w Projekcie. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie.
  Załącznik 2.Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
  Załącznik 3.Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Harmonogram projektu.
  Załącznik 4.Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku. Lista obecności, odbioru materiałów, odbytych konsultacji.
Facebook