Fundacja

Fundacja

           Rozpowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania się oraz aktywności fizycznej mające na celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym

Pomagamy,  Wspieramy,  Edukujemy,  Leczymy

CELE:

1. Działania na rzecz leczenia zaburzeń odżywiania (anoreksja nerviosa, bulimia nerviosa, otyłość, wybiórczość pokarmowa, ARFID i inne)

2. Dietoterapia chorób dietozależnych

3. Prowadzenie działań na rzecz profilaktyki zdrowia psychicznego,

organizowanie przedsięwzięć wspierających świadomości społeczeństwa tematem zagrożeń zdrowia psychicznego

4. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez opracowywanie, wprowadzanie programów edukacyjnych z dziedziny psychologii, żywienia, dietetyki, zdrowia w tym również zdrowia psychicznego

5. Integrowanie, rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywnie spędzony czas

organizowanie wolnego czasu dzieciom, młodzieży, seniorom

6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu zmierzającego do poprawy

sprawności oraz zdrowia naszego społeczeństwa

7. Wspieranie, pomoc, leczenie pacjentów z Autyzmem, ADHD, AZS, Alergiami, Nietolerancjami pokarmowymi

8. Organizowanie i promowanie akcji społecznych, edukacyjnych w tym kampanii informacyjnych

STATUT

           Fundacja Żywieniowe ABC

Nazwa Fundacji brzmi Fundacja Żywieniowe ABC. Fundacja może również używać wyróżniających ją znaków słowno-graficznych i graficznych

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów

może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą

Siedzibą fundacji jest miasto Rzeszów

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysków, osiągany dochód Fundacja przeznaczyć będzie na realizację celów statusowych.

Fundacja może:

a) tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa, inne podmioty ekonomii społecznej, spółki kapitałowe, w tym i nabywać akcje i udziały spółek.

b) przystępować do spółek kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów ekonomii społecznej.

c) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą,

d) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.

e) tworzyć podmioty umożliwiające realizacje jej celów i zadań.

f) używać pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę. Pieczęć ponadto może zawierać znak graficzny (logo) Fundacji.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami

i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Fundacja ma osobowość prawną

2. Nadzór nad fundacją sprawuje:

– Minister Zdrowia do głównych celów fundacji

– Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do pobocznych celów fundacji

3. Cele i zasady działania Fundacji.

Celem nadrzędnym Fundacji Żywieniowe ABC jest rozpowszechnienie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania, oraz aktywności fizycznej.

Poprzez prowadzenie m.in. warsztatów, konferencji, szkoleń, które to będą kształtować prawidłowe postawy i nawyki żywieniowe wśród naszego społeczeństwa.

Z szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz ich rodziny dotkniętych lub zagrożonych chorobami w tym również żywieniowymi

Celami szczegółowymi Fundacji są:

1) Prowadzenie działań na rzecz prawidłowego żywienia człowieka i dietetyki, poprzez wspieranie działań

zmierzających do poszerzenia wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat zasad właściwego żywienia, a także upowszechnianie wiedzy, rozwiązań

i osiągnięć dietetyki, jako nauki oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej zmierzającej do poprawy zdrowia całego społeczeństwa,

2) Działania na rzecz profilaktyki oraz leczenia niedowagi, nadwagi, otyłości i chorób im towarzyszących, a także dietoterapia i dietoprofilaktyka

chorób dietozależnych i cywilizacyjnych osób w każdym wieku, oraz dietetyczne wsparcie osób z wszelkimi jednostkami chorobowymi

3) Prowadzenie działań na rzecz szeroko pojętego zdrowia społeczeństwa, w tym ochrona i promocja zdrowia, promowanie profilaktyki zdrowia

fizycznego i psychicznego oraz organizowanie przedsięwzięć wspierających świadomość społeczną na temat zagrożeń zdrowia,

4) Organizowanie przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki, prowadzenie działań na rzecz ochrony dóbr kultury

i dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

5) Podejmowanie działań wspierających rozwój turystyki, krajoznawstwa, promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, a także realizacja zadań

z zakresu ekologii i ochrony środowiska, w tym promowanie idei zrównoważonego rozwoju, jako warunków niezbędnych do prowadzenia zdrowego trybu życia

6) Udzielanie wsparcia i pomocy społecznej osobom szczególnie narażonym na wykluczenia społeczne m.in. bezrobotnym, zagrożonym zwolnieniem z pracy, niepełnosprawnym, seniorom, osobom w wieku emerytalnym, osobom starszym oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym promocja zatrudnienia, a także aktywizacja zawodowa i społeczna tychże osób, a także prowadzenie działalności charytatywnej zmierzającej do poprawy ich sytuacji materialnej, fizycznej i psychicznej,

7) Prowadzenie działań na rzecz leczenia niepłodności, poszerzanie wiedzy o współczesnych metodach diagnostyki, jak również podjęcie działań związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji i postaw godzących w godność człowieka, zwłaszcza dyskryminowanego ze względu na sposób poczęcia oraz udzielanie osobom borykającym się z problemem niepłodności wszechstronnej pomocy

8) Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne spędzanie czasu.

9) Prowadzenie działalności wydawniczej.

10) Organizowanie i prowadzenie akcji społecznych i edukacyjnych w tym kampanii informacyjnych

11) Prowadzenie działalności społecznie użytecznej o charakterze publicznym obejmującej aktywności w zakresie:

a) Zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wymiarze pełnego etatu

b) Reintegracja społeczna – udział pracowników spółki w różnych kursach i szkoleniach

c) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

d) Działalności na rzecz rozwijania zainteresowań

e) Propagowanie zdrowia

f) Edukacja zdrowotna Dzieci i młodzieży

g) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

h) Promowanie zdrowego stylu życia

i) Wsparcie dla osób opiekujących się osobami zniedołężniałymi, starszymi oraz niepełnosprawnymi.

j) Opieka fizjoterapeutyczna, psychologiczna, dietetyczna, logopedyczna oraz pielęgniarska dla wszystkich grup podopiecznych, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych

k) Działania na rzecz upowszechniania i promocji wolontariatu, np. w środowisku domowym

4. Fundacja realizuje swoje cele m. in. poprzez: 

Organizowanie szkoleń, kursów oraz akcji edukacyjnych

Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie oraz publikowanie materiałów poświęconych

problematyce zgodnej z celami Fundacji: organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów związanych z celami statutowymi Fundacji

Prowadzenie akcji edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie celów Fundacji w żłobkach, przedszkolach, szkołach, uczelniach wyższych itp.

Organizowanie akcji społecznych, humanitarnych, kulturalnych i sportowych oraz innych przedsięwzięć o podobnym charakterze, oraz pozyskiwanie funduszy na te cele

Prowadzenie poradnictwa żywieniowego, w postaci niezależnych usług

Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji

Współpracę z placówkami wychowawczymi, oświatowymi i opiekuńczymi oraz z placówkami medycznymi

Działania pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych oraz potrzebujących, zagrożonych wykluczeniem społecznym

Organizowanie imprez, zajęć sportowych, turniejów i rajdów promujących zdrowy tryb życia, w tym środowiska lokalnego

Aktywizację społeczeństwa do promocji, organizacji wolontariatu i zbierania funduszy

Współpracę z podmiotami, których zakres działalności jest tożsamy z wybranymi celami Fundacji

Wspieranie osób będących w trudnej sytuacji życiowej oraz zagrożonych trudną sytuacją,

Wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych różnego rodzaju dysfunkcjami,

Promowanie wspólnych zajęć opiekunów z dziećmi m.in. w ramach szkół rodzenia, poradni pedagogiczno-psychologicznych

mających na celu budowanie prawidłowego modelu rodziny,

Przeciwdziałanie niepowodzeniom życiowym i szkolnym (dydaktyczno -wychowawczym), wsparcie psychologiczne

Edukację i wsparcie kobiet, w tym ciężarnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób małoletnich,

Objęcie rodzin, opiekunów, grono pedagogiczne i inne osoby szeroko pojętą pomocą w zakresie znajdujących

się pod ich opieką dzieci problemowych oraz niepełnosprawnych,

Włączanie osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem w działania społeczne, w celu przeciwdziałania

wykluczeniu społecznemu i poczuciu osamotnienia,

Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania i ograniczenia bezrobocia,

Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych z wszelkich dostępnych i prawnych źródeł,

Uczestniczenie w programach finansujących cele zbieżne z celami fundacji,

Inne działania sprzyjające realizacji i rozwojowi statutowych celów fundacji,

Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym uczniów,

Prowadzenie działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, dzieci, młodzieży, dorosłych,

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

Promowanie pierwszej pomocy na terenie województw poprzez naukę dzieci, młodzieży, dorosłych zasad udzielania pierwszej pomocy,

5. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może realizować zadania zlecane przez organy oraz jednostki administracji publicznej.

a) cele gospodarcze między innymi:

– dostarczanie wysokiej, jakości usług publicznych w formie zajęć profilaktycznych oraz indywidualnych planów dietetycznych

dla dzieci z problemami żywieniowymi na warsztatach, obozach czy biwakach oraz poprzez prowadzenie cyklicznych lekcji nauki gry na gitarze klasycznej i nauki gry w szachy.

– kilkudniowe wyjazdy integrujące dzieci i młodzież, będą wspomagać ich prawidłowy rozwój i kształcić

w zakresie dbania o własne zdrowie, poprzez odpowiednie diety i zajęcia edukacyjne z treściami o tematyce zdrowego odżywiania

– współfinansowanie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia każdej rodzinie dotkniętej chorobą dziecka z zaburzeniem rozwoju oraz pomocy osobom mniej zamożnym,

b) cele społeczne między innymi:

– integracja zawodowa członków fundacji,

– budowanie więzi międzyludzkich,

– tworzenie miejsc pracy dla osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, osób bezrobotnych jak też z niepełnosprawnościami.

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego w tym:

– działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

– udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

– działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

-ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138);

– działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Forma działalności, nieodpłatna, będzie rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników

przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez inne formy dozwolone prawem.

6. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych o działalności zbieżnej z celami Fundacji.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracować z instytucjami rządowymi, samorządowymi, osobami

prywatnymi i organizacjami społecznymi zbieżnymi z jej celami.

7. Majątek i dochody Fundacji.

Majątek Fundacji stanowi inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

Realizacja celów statutowych Fundacji finansowana jest z funduszu Założycielskiego oraz dochodów uzyskanych przez Fundację na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami

8. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.

b) przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów ich pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

d) wykorzystanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji lub podmiotu o którym mowa w art..3 ust.3 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

9. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności:    

Wpłaty osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zarówno z kraju i z zagranicy

Darowizn, spadków, zapisów otrzymywanych zarówno z kraju i z zagranicy

Dotacji i subwencji oraz grantów, dochody z działalności na zlecenie

Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

Dochodów z majątku Fundacji

Dochodów z działalności gospodarczej Fundacji, o ile działalność będzie przez Fundację prowadzona

Dochody z akcji promocyjnych prowadzonych przez samą Fundację i/lub przy udziale innych osób, podmiotów

Dotacji i subwencji oraz grantów.

Wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek,

Dochodów z przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych i innych.

Dochodów pochodzących z działalność gospodarczej.

10. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców  lub donatow

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Osoby fizyczne i osoby prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej, co najmniej 5000,00 złotych, uzyskują, o ile wyrażą stosowane życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł ten jest przyznawany przez Zarząd lub Fundatorów i ma charakter osobisty.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

11. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym zgodnie z wolą ofiarodawcy.

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego. Fundacja może posiadać również rachunki bankowe oraz majątek zagranicą.

12.Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych lub w inny sposób, który jest dla Fundacji korzystny. Nie obejmuje to jednak działań o charakterze spekulacyjnym.

9.Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które obowiązują w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.

Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona jest na działalność pożytku publicznego.

13.   Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, której celem jest:

integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym

osób dotkniętych bezrobociem, niepełnosprawnością,

prowadzenie działalności, wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie

osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w zakresie umożliwienia im aktywizacji zawodowej oraz poprawy ich sytuacji w społeczeństwie,

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i

zagrożonych zwolnieniem z pracy,

pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,

wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej,

14. W ramach majątku Fundacji Fundator przeznacza kwotę 1000 (jeden tysiąc) złotych na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej. W zależności od potrzeb, Fundator uprawnia Zarząd Fundacji do przeznaczenia z majątku Fundacji kwoty wyższej na prowadzenie działalności gospodarczej.

15. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy realizacji celów statutowych. Zysk wynikający z rocznego sprawozdania finansowego nie może być przeznaczony do podziału między członków Fundacji, członków Zarządu i pracowników.

Fundacja nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy członków Fundacji, członków Zarządu, pracowników ale przeznacza na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz z określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

PKD:

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

93.11.Z Działalność obiektów sportowych

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

86.90 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

86.90E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

16 Organy Fundacji.

Organami fundacji są: Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji

Nie można łączyć funkcji członka Zarządu Fundacji i Rady Fundacji

17. Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji może być jednoosobowy lub wieloosobowy.

Zarząd Fundacji powołany jest na trzyletnie wspólne kadencje.

Członków Zarządu Fundacji powołuje Fundator na okres 3 lat, przypisując jednocześnie pełnione funkcje w Zarządzie Funkcji tj. odpowiednio Przewodniczący Zarządu, Wiceprzewodniczącego Zarządu, Członka Zarządu. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być powoływani na dalsze kadencje przez Fundatora bez ograniczeń.

Fundator ma prawo zmienić skład Zarządu w każdym czasie

Oświadczenie woli w imieniu fundacji w tym w sprawach majątkowych składa każdy członek zarządu samodzielnie

Oświadczenia woli w imieniu fundacji dotyczące zobowiązań, spraw majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw przekraczających kwotę 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie, w tym prezes zarządu

Fundator może być członkiem Zarządu fundacji i w takim przypadku automatycznie zostaje przypisana mu funkcja Przewodniczącego Zarządu Fundacji

Członkostwo w Zarządu Fundacji wygasa w przypadku upływu kadencji, rezygnacji członka Zarządu Fundacji złożonej Fundatorowi lub Przewodniczącemu Zarządu Fundacji, śmierć członka Zarządu Fundacji lub odwołania przez Fundatora. Odwołanego Członka Fundacji należy niezwłocznie o tym fakcie poinformować

Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:

a) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

b) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,

c) niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące,

d) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,

e) istotnego naruszenia postanowień Statutu

18. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b) uchwalanie regulaminów,

c) kierowanie bieżącą działalnością fundacji,

d) sprawowanie zarządu majątkiem fundacji,

e) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania pracowników Fundacji oraz wielkości środków na ich wynagrodzenia i nagrody.

f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

h) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacja fundacji.

i) uchwalanie regulaminów, w tym regulaminu wewnętrznego fundacji oraz regulaminów powołanych jednostek,

j) przestrzeganie i realizacja celów, zadań, i programów fundacji

k) do oceny podejmowanych przez fundację przedsięwzięć zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań

l) w miarę potrzeb zarząd może powołać dyrektorów odpowiedzialnych za wyznaczony im zakres działalności fundacji.

m) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu fundacji i przeznaczeniu majątku

n) do dokonywania określonych czynności związanych z działalnością fundacji, zarząd może udzielać stosowanych pisemnych pełnomocnictw. pełnomocnictwo powinno precyzyjnie i szczegółowo określać: osobę umocowaną, zakres umocowania oraz termin jego wygaśnięcia.

o) zatrudnienie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu

Wynagrodzenia członków Zarządu (kadry zarządzającej), ograniczone są limitami, tj. przeciętne miesięczne wynagrodzenie nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji

Fundacja, w przypadku tworzenia miejsc pracy dla pracowników niebędących członkami fundacji, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, realizuje zarządzanie oparte na zasadach demokratycznych wyrażone partycypacją pracowników. Partycypacja pracowników niebędących członkami Fundacji wyraża się w uzyskaniu przez nich uprawnień konsultacyjno-doradczych w związku z realizowaną działalnością

19.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu droga sms, lub email.

Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał zapadających zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

20.Zarząd może ustanowić pełnomocników do kierowania działaniami Fundacji, określając im zakres pełnomocnictwa, a także pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.

 21.Rada Fundacji

Rada Fundacji jest organem kontrolnym, opiniodawczym i doradczym.

Rada Fundacji składa się, z co najmniej dwóch osób.

Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator na okres 3 lat, przypisując jednocześnie pełnione funkcje w Radzie Funkcji tj. odpowiednio Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, Członka Rady, Następnych członków rady na miejsce osób, które przestały pełnić te funkcje lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje swą decyzją Rada.

Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku upływu kadencji, rezygnacji członka Rady Fundacji złożonej Fundatorowi lub Przewodniczącemu Rady Fundacji, śmierć członka Rady Fundacji lub odwołania przez Fundatora. Odwołanego Członka Fundacji należy niezwłocznie o tym fakcie poinformować.

Członek Rady Fundacji może być w każdej chwili powołany lub odwołany przez Fundatora, bez podania przyczyny.

W celu zapewnienia wykonywania uprawnień statutowych, skład Rady Fundacji może być zmieniony, w tym zwiększony przez Fundatora

Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.

Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

Za pełnione funkcje Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach Rady Fundacji członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia, chyba, że Fundator postanowi inaczej.

22.Do kompetencji Rady Fundacji należy:

Nadzór nad realizacją celów statutowych Fundacji

Zatwierdzenie regulaminu działania Zarządu

Ocena pracy Zarządu,

Przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu

Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji

Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lubo likwidacji Fundacji

Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji

23.Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej dwóch członków Rady Fundacji bądź też na wniosek Zarządu Fundacji.

Posiedzenie Rady Fundacji odbywa się przynajmniej raz w roku

Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykła większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji

W posiedzeniu Rady Fundacji mają prawo uczestniczyć Członowe Zarządu

24.Zmiana statusu

Zmiana statutu może prowadzić do zmiany celu lub uzupełnienia celu, dla którego Fundacja została powołana. Uprawnionym do zmiany celu lub uzupełnienia celu jest Fundator

Decyzje w przedmiocie pozostałych zmian statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.

25.Połączenie z inną fundacją.

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

Połączenie z inną fundacją podejmuje Fundator

Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel działania Fundacji.

26.Likwidacja Fundacji.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

27. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator

28.Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

29.Statut, wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego